5η ενότητα: Εκπαιδευτικά πλαίσια για τους κωφούς και βαρήκοους μαθητές

Στην 5η ενότητα θα συζητηθούν α) οι υπάρχουσες εκπαιδευτικές επιλογές για τα κωφά/βαρήκοα παιδιά και οι συνθήκες φοίτησης και β)οι παράγοντες που μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή της εκπαιδευτικής δομής.