Όνομα Άσκησης Έναρξη / Λήξη Χρονικός περιορισμός Επιτρεπόμενες επαναλήψεις
Λειτουργική ακοή  (έχει λήξει)

Σκεφτείτε ποιες συμπεριφρές θα παρατηρήσετε στην τάξη και στο σπίτι με απώτερο στόχο την αξιολόγηση της λειτουργικής ακοής ενός κωφού ή βαρήκοου παιδιού

05-10-2018 11:22 / 11-10-2018 09:20 - -