Βασικές αρχές επικοινωνίας και εκπαίδευσης κωφών και βαρήκοων ατόμων

Μάγδα Νικολαραίζη

Περιγραφή

Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος παρουσιάζεται ο ανομοιογενής πληθυσμός των κωφών και βαρήκοων ατόμων και οι παράγοντες που διαμορφώνουν αυτή την ανομοιογένεια. Στη συνέχεια, περιγράφονται: ι)ο ρόλος της οικογένειας και της έγκαιρης παρέμβασης, ιι) οι μέθοδοι και οι βασικές αρχές επικοινωνίας με κωφά και βαρήκοα άτομα, και ιιι) θέματα εκπαίδευσης των κωφών και βαρήκοων μαθητών.

Κωδικός: SEAC124
Κατηγορία: Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Στην 1η ενότητα θα συζητηθούν οι δύο κύριες προσεγγίσεις (παθολογική και πολιτισμική) αναφορικά με το κωφό και το βαρήκοο άτομο.

Στη 2η ενότητα θα περιγραφούν οι βασικοί τρόποι αξιολόγησης της ακοής, τα είδη των ακουστικών βοηθημάτων, και επίσης θα συζητηθεί ο ρόλος τους στην εκπαίδευση.

Στη 3η ενότητα θα συζητηθεί ο ρόλος της οικογένειας στην εξέλιξη ενός κωφού/βαρήκοου παιδιού. Επίσης, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην έγκαιρη παρέμβαση και στο ρόλο της για τις οικογένειες με κωφά παιδιά.

Στην 4η ενότητα θα παρουσιαστούν οι βασικές μέθοδοι επικοινωνίας με το κωφό/βαρήκοο παιδί.

Στην 5η ενότητα θα συζητηθούν α) οι υπάρχουσες εκπαιδευτικές επιλογές για τα κωφά/βαρήκοα παιδιά και οι συνθήκες φοίτησης και β)οι παράγοντες που μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή της εκπαιδευτικής δομής.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  5869
Αρ. Προβολών :  7649

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -