Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 • 1η ενότητα: Ορισμοί, Το παθολογικό και πολιτισμικό μοντέλο, κοινότητα Κωφών.
 • 2η ενότητα: Ακουολογικές πληροφορίες (ακουόγραμμα, ακουστικά βοηθήματα και η αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική πράξη.
 • 3η ενότητα: Κωφό παιδί και οικογένεια. Ο ρόλος της έγκαιρης παρέμβασης.
 • 4η ενότητα: Η επικοινωνία με το κωφό παιδί. Βασικές αρχές των μεθόδων επικοινωνίας και η εφαρμογή
 • 5η ενότητα: Θέματα εκπαίδευσης κωφών και βαρήκοων μαθητών

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές/τήτριες μία πολύπλευρη θεωρητική κατάρτιση αναφορικά με το κωφό/βαρήκοο άτομο και την εκπαίδευση του. Μετά την πετυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται πως οι φοιτητές/τριες θα γνωρίζουν βασικές έννοιες αναφορικά με το κωφό/βαρήκοο άτομο, θα γνωρίζουν πως επιτυγχάνεται η επικοινωνία με κωφά/βαρήκοα άτομα και ποιες είναι οι βασικές αρχές που διέπουν την εκπαίδευση των κωφών/βαρήκοων ατόμων.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Βiβλιογραφία

 • Easterbrooks, S., & Baker, S. (2002). Language learning in children who are deaf and hard of hearing: Multiple pathways. Boston, MA: Allyn and Bacon
 • Lynas W. (1994). Communication options in the education of deaf children. London: Whurr.
 • Marschark, M., Lang, H. & Albertini, J. (2002). Educating deaf students: from research to practice. New York: Oxford University Press
 • Power, D., & Leigh, I. (2003). Curriculum: cultural and communicative contexts. In M. Marschark & P.E. Spencer, Deaf studies, language and education. New York: Oxford University Press.
 • Stewart, D., & Kluwin, T. (2001). Teaching deaf and hard of hearing students: Content, strategies and curriculum. Needham Heights, MA: Allyn and Bacon.
 • Lane, H., Hoffmeister, R., & Bahan, B. (1996). A journey into the Deaf-world. San-Diego, CA: Dawn Sign Press.

 

Articles

 • Stinson, M., & Antia, S. (1999). Considerations in educating deaf and hard-of-hearing students in inclusive settings. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 4, 163-175.
 • Moeller, M.P. (2000). Early intervention and language development in children who are deaf and hard of hearing. Pediatrics, 106, 1-9 doi: 10.1542/peds.106.3.e43
 • Luckner, J., Bowen, S., & Carter, K. (2001). Visual teaching strategies for students who are deaf or hard of hearing. Teaching Exceptional Children, 33, 38-44.

ΥouTube videos

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

 • Λεκτική περιγραφή των διδακτικών και μαθησιακών μεθόδων που χρησιμοποιούνται.

Π.χ. Διδασκαλία καθ΄ έδρας και συμπληρωματική-ενισχυτική εκπαίδευση μέσω ασύγχρονης πλατφόρμα.

 • Εργαστήριο.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Εξετάσεις

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Το μάθημα είναι εισαγωγικό, στο 1ο εξάμηνο και δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Μάγδα Νικολαραΐζη

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Οι φοιτητές/απόφοιτοι του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής και άλλων Παιδαγωγικών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τη θεματική περιοχή της εκπαίδευση κωφών και βαρήκοων ατόμων.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

 • Νικολαραΐζη, Μ. (2003). Σημειώσεις για το μάθημα ¨Εισαγωγή στη βαρηκοΐα-
 • κώφωση.   Πανεπιστημιακές εκδόσεις Θεσσαλίας
 • Λαμπροπούλου, Β. (Επ. Υπεύθυνη) (1997-99). 1ο εκπαιδευτικό πακέτο Επιμόρφωσης: Η κοινωνία και η Κωφοί. Κοινότητα και κουλτούρα Κωφών. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και ειδικών επιστημόνων ΣΜΕΑ κωφών και βαρηκόων. ΕΠΕΑΕΚ- ΥΠ.Ε.Π.Θ. και Μονάδα Ειδικής Αγωγής Πατρών.
 • Κουρμπέτης, Β. & Χατζοπούλου, Μ. (2010). Μπορώ και μετα μάτια μου. Αθήνα: Καστανιώτης (Διαθέσιμο στη βιβλιοθήκη)
 • Νικολαραΐζη (2011). Αποτελεσματικές διδακτικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση των κωφών και βαρήκοων παιδιών. Στο Σ. Παντελιάδου & Β. Αργυρόπουλος (Επ.) Ειδική αγωγή: Από την έρευνα στη διδακτική πράξη. Αθήνα: Τόπος.