3η ενότητα: Η οικογένεια με κωφά παιδιά-Έγκαιρη παρέμβαση

Στη 3η ενότητα θα συζητηθεί ο ρόλος της οικογένειας στην εξέλιξη ενός κωφού/βαρήκοου παιδιού. Επίσης, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην έγκαιρη παρέμβαση και στο ρόλο της για τις οικογένειες με κωφά παιδιά.