Γραμμικά Συστήματα

Κλιμακωτή μορφή πίνακα-Επίλυση γραμμικού συστήματος - Μέθοδος Gauss.

Αντιστρέψιμοι πίνακες.