Προσεγγίσεις του αστικού τοπίου της αρχαίας Αθήνας (Α. Θεοχαράκη, Μ. Κατσιάνης, Λ. Κωστάκη)

Camp, J. McK II, The Archaeology of Athens, Yale University Press, New Haven and London 2001

Κατσιάνης, Μ. 2012. «Η Σύνταξη του Χώρου ως φορέας πολιτικής ιδεολογίας. Η Αγορά της Αθήνας κατά την Κλασσική και τη Ρωμαϊκή περίοδο», Διαχρονία, Περ. Γ’/Παρ. 2. (Μουρελάτος, Δ. (επιμ.) Πρακτικά του Α’ επιστημονικού συνεδρίου "Πόλη και Ύπαιθρος στη Μεσόγειο", Αθήνα 29-31/5/2007), 79-98

Κωστάκη, Λ. 2008. «‘πάντα πλήρη θεῶν εἶναι’: παρόδια ιερά στην αρχαία Αθήνα», στο Α.Π.Ματθαίου-I. Polinskaya (επιμ.), Μικρός Ιερομνήμων. Μελέτες εις μνήμην Michael H. Jameson, Ελληνική Επιγραφική Εταιρεία, Αθήνα, 145-166

Papageorgiou-Venetas, A., Athens: the Ancient Heritage and the Historic Cityscape in a Modern Metropolis, The Archaeological Society at Athens Library no 140, Athens 1994

Shear, T. Leslie, Jr., ‘Ἰσονόμους τ’Ἀθήνας ἐποιησάτην: the Agora and the Democracy’, in Coulson, W.D.E. et al. (eds), The Archaeology of Athens and Attica under the Democracy, Oxbow Monograph 37, 1994, 225-248

Shear, T. Leslie, Jr., Trophies of victory: public building in Periklean Athens, Princeton, Princeton University in association with Princeton University Press 2016

Theocharaki, A.-M. 2011. “The ancient circuit wall of Athens. Its changing course and the phases of construction”, Hesperia 80, 71-156

Θεοχαράκη, Α., Τα Αρχαία Τείχη των Αθηνών, Ελληνική Επιγραφική Εταιρεία, Αθήνα 2015

Τραυλός, Ι., Πολεοδομικὴ ξέλιξις τν θηνν, Αθήνα 1960 [19932]

Travlos, J., Pictorial Dictionary of Ancient Athens, London 1971

Wycherley, R.E., The Stones of Athens, Princeton University Press 1978