Ενότητα 8: Η δραστηριότητα παιχνιδιού και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες

Σχεδιασμός για όλους, πολυαιστθητιριακά περιβάλλοντα παιχνιδιού