Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Το παιχνίδι: ορισμός, χαρακτηριστικά
 • Ο ρόλος του παιχνιδιού στην ανάπτυξη των παιδιών
 • Το παιχνίδι αντικείμενο και το παιχνίδι δραστηριότητα
 • Είδη παιχνιδιού
 • Το παιχνίδι εκπαιδευτική στην διαδικασία
 • Υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού και παιδί (Ιστορία, ανάπτυξη, παιδαγωγική ποιότητα)
 • Υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού και παιδί (Συμμετοχικός σχεδιασμός, διαχείριση κινδύνων)
 • Η δραστηριότητα παιχνιδιού και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες
 • Οι δραστηριότητες παιχνιδιού ως πεδίο παρατήρησης
 • Ο ρόλος του παιδαγωγού κατά τις δραστηριότητες παιχνιδιού των παιδιών
 • Το παιδί, το παιχνίδι και η σχέση του με την πόλη
 • Το παιχνίδι και η μάθηση έξω από την τάξη
 • Το ψηφιακό παιχνίδι

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Στόχος του μαθήματος είναι μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος να μπορεί να χρησιμοποιήσει τη δραστηριότητα παιχνιδιού ως παιδαγωγικό εργαλείο στη καθημερινή παιδαγωγική πρακτική

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Βιβλία- κείμενα (Text/books)

 • Botsoglou , K., Kakana, D. –M. (2003). Linking Cultures through Play: Children Exchange Cultural Elements through Play Activities in Kindergarten. Published in the proceedings of OMEP 2003 World council and conference. Volume 2 pp 11-29
 • Botsoglou, K. & Andreou, E. (2004). Children’s privacy behaviour in kindergarten during spontaneous play activities. International Journal of Learning , 11, 323-327.
 • Sandseter, E. B. H. (2007). Categorising risky play—how can we identify risk-taking in children's play?, European Early Childhood Education Research Journal,15:2,237 — 252
 • Sandseter, E. B. H. (2009) Children's Expressions of Exhilaration and Fear in Risky Play, Contemporary Issues in Early Childhood, 10(2), 92-106. http://dx.doi.org/10.2304/ciec.2009.10.2.92
 • Staempfli, M. B. (2009). Reintroducing Adventure into Children's Outdoor Play Environments Environment and Behaviour 41: 268-280
 • Stephenson, A. (2003). Physical risk taking: dangerous or endangered? Strategies of risk management in everyday life. Sociology of Health & Illness, vol.30, no.1. pp112-130.
 • Studer, M., L. (2008). Developing an Outdoor Classroom:
 • Blending Classroom Curriculum & Outdoor Play Space
 • Texas Child Care Texas Workforce Commission.
 • Μπότσογλου Κ. (1998) Παιχνιδοκατασκευές ανοιχτού χώρου για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Διδακτορική διατριβή. Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ. Τμήμα Νηπιαγωγών.
 • Μπότσογλου Κ. (2001). Η παιδαγωγική ποιότητα των υπαίθριων χώρων παιχνιδού. Στο Αυγητιίδου, Σ. (επιμ.) (2001). Το παιχνίδι. Αθήνα: Τυπωθύτω, Γ. Δαρδανός.
 • Μπότσογλου Κ. (2002). Αυθόρμητες δραστηριότητες παιχνιδιού στο νηπιαγωγείο: Ο Ρόλος του παιδαγωγού. Στο Κούρτη Ε.(επιμ.) H Έρευνα στην προσχολική Εκπαίδευση. Αθήνα: Τυπωθήτω, Γ. Δαρδανός σσ.243-251
 • Μπότσογλου, Κ., Βαβουγιός Δ. (2006). Νέα περιβάλλοντα μάθησης: Κατανόηση εννοιών φυσικής από παιδιά προσχολικής ηλικίας σε υπαίθριους χώρους παιχνιδιού. Ανακοίνωση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση, Βόλος 23-25/6/2006.

 

Πηγές στο Διαδίκτυο

 • http://www.playengland.org.uk/resources.aspx

 

Πηγές στη βιβλιοθήκη του ιδρύματος.

 • EINAI ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Piaget, J., Inhelder, B. (1975). La psychologie de l' enfant. Paris: PUF.
 • Piaget, J., Play dreams and imitation in childhood. (1962). Play, dreams and imitation in childhood. New York: Norton

               

Άρθρα (Articles)

 • J. (2002). Just playing?. Philadelphia: Open University Press.
 • Sanoff, H., Centeno, G .(1986). Planning outdoor play. North Carolina: School of design.
 • Smith, P. (2009). Children and play. London: Willey, Blackwell.
 • Smith, P. K. (2005). Physical activity and rough-and-tumble play. In: Moyles J. (Ed.) The Excellence of Play, 2nd eds. Maidenhead: Open University Press. pp. 127-137
 • Play England (2008) Managing Risk in Play Provision: Implementation Guide. Redbridge. London: Redbridge Children’s Fund. UNICEF (2004). Building Child Friendly Cities: A Framework for Action, Florence: UNICEF Innocenti Research centre
 • Γερμανός, Δ. (1993). Χώρος και Διαδικασίες Αγωγής. Η Παιδαγωγική Ποιότητα του χώρου. Αθήνα. Εκδόσεις Gutenberg.
 • Γερμανός, Δ. (2002). Οι τοίχοι της γνώσης. Σχολικός χώρος και εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

Άμεση διδασκαλία σε συνδυασμό με το ομαδοσυνεργατικό μοντέλο διδασκαλίας.

Ενισχυτική εκπαίδευση μέσω ασύγχρονης πλατφόρμας.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Εξετάσεις

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν προ απαιτούμενα για το μάθημα.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Καφένια Μπότσογλου, Καθηγήτρια.

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Προπτυχιακοί φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής

Προπτυχιακοί φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Προπτυχιακοί φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Μπότσογλου, Κ. (2010). Υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού: Ποιότητα, ασφάλεια, παιδαγωγικές εφαρμογές. Αθήνα: Τυπωθήτω. Γ. Δαρδανός

Αυγητίδου, Σ. (επιμ) (2002). Το παιχνίδι. Αθήνα: Τυπωθήτω. Γ. Δαρδανός

Μαθησιακά αποτελέσματα

Περισσότερα

Το μάθημα πραγματεύεται την παιδαγωγική αξία του παιχνιδιού και τη χρήση του στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας ως παιδαγωγικό εργαλείο. Στόχος του μαθήματος είναι να γίνει κατανοητή από τους φοιτητές/τριες η τεράστια σημασία της δραστηριότητας παιχνιδιού για την ανάπτυξη του παιδιού, και οι δυνατότητες που έχουν να το αξιοποιήσουν στην καθημερινή παιδαγωγική πρακτική.