4η ενότητα: Επικοινωνία με κωφά/βαρήκοα παιδιά

Στην 4η ενότητα θα παρουσιαστούν οι βασικές μέθοδοι επικοινωνίας με το κωφό/βαρήκοο παιδί.