1η ενότητα: Ορισμοί - Κοινότητα Κωφών

Στην 1η ενότητα θα συζητηθούν οι δύο κύριες προσεγγίσεις (παθολογική και πολιτισμική) αναφορικά με το κωφό και το βαρήκοο άτομο.