6. Φύλο και τέχνη

Στην τελευταία αυτή ενότητα εξετάζουμε το φύλο στην τέχνη. Γιατί οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται/αποκλείονται συστηματικά από κανόνα των τεχνών; Ποιος είναι ο ρόλος των γυναικών-καλλιτεχνών και πώς σχετίζεται αυτό με τις κυρίαρχες προσεγγίσεις για το φύλο; Οι έμφυλες αναπαραστάσεις ενισχύουν ή αναπαράγουν τον κυρίαρχο έμφυλο λόγο;