Εσωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων, Γινόμενο Πινάκων

Εσωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων, Γινόμενο Πινάκων, Παρατηρήσεις