Κανονικές μορφές

Διαγωνοποίηση πίνακα.

Τριγωνοποίηση πίνακα.

Διαγωνοποίηση πίνακα ειδικής μορφής (Ερμιτιανός, συμμετρικός, κανονικός).