Χαρακτηριστικά ποσά

Ιδιοτιμές-Ιδιοδιανύσματα. Βασικές ιδιότητες χαρακτηριστικών ποσών.

Θεώρημα Cayley-Hamilton.

Ελάχιστο πολυώνυμο.