Διανυσματικοί χώροι με εσωτερικό γινόμενο

Εσωτερικό γινόμενο, μέτρο διανύσματος, ορθοκανονικοποίηση βάσης (μέθοδος Gram-Schmidt).

Ορθομοναδιαίοι πίνακες.