Διάλεξη: Δέσποινα Βαλατσού: Συμμετοχικότητα και πληθοπορισμός (προσωρινός τίτλος)