Διάλεξη: Συραγώ Τσιάρα: Τέχνη, επιτελεστικότητα και σωματική εμπλοκή (προσωρινός τίτλος)