Πολιτισμικές σπουδές

Να μελετηθεί το σύνολο των κειμένων που έχουν προστεθεί στα έγγραφα και αφορούν τις πολιτισμικές σπουδές, την έννοια της κουλτούρας, της δομής της αίσθησης. Συμπληρωματικά από την το εργαλείο 'Σύνδεσμοι" να μελετηθεί το "ανοικτό μάθημα-διάλεξη" με θέμα Προφορική Ιστορία-Υποκειμενικότητα.

Να απαντηθούν οι ερωτήσεις που αναρτώνται στην Εργασία της επόμενης εβδομάδας. 

Θα συζητήσουμε πως η σχέση δημόσιας ιστορίας και  "ιστορικής κουλτούρας".