Η διαμόρφωση αστικών αρχαιολογικών τοπίων στη Ρώμη και την Αθήνα τον 19ο και 20ο αιώνα (Φ. Μαλλούχου-Tufano)

Mallouchou Tufano, F. 2005. “Affinità e divergenze nel restauro dei monumenti antichi ad Atene e a Roma”, Palladio 36, 103-108.

Mallouchou Τufano, F. 2003, “From the 19th to the 21st century: Metamorphoses of the Archaeological Landscape in Athens” στο K. Staikos (επιμ.), Athens from the Classical period to the present day (5th century B.C. – A.D. 2000), New Castle, DE, 311-343.

Μαλλούχου Tufano, Φ., 2016. Προστασία και Διαχείριση Μνημείων. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/6466 (με πλούσια βιβλιογραφία)