ΕΝΟΤΗΤΑ 1- Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται το Νευρικό Σύστημα του ανθρώπου, τα κύτταρα και οι δομές του, με έμφαση στα κέντρα που ελέγχουν την κίνηση. Επίσης δίνεται συνοπτικά η πορεία της φυσιολογικής κινητικής ανάπτυξης του βρέφους και του νηπίου, ώστε να κατανοηθούν οι διαταραχές της και τα αίτια κινητικής δυσλειτουργίας. Εμφαση δίνεται στην πλαστικότητα του παιδικού εγκεφάλου, η οποία αποτελεί τη βιολογική βάση της παρέμβασης.