Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Στοιχεία Ανατομίας και Φυσιολογίας του ΚΝΣ. Κύτταρα και δομές του εγκεφάλου- συνάψεις- νευροδιαβιβαστές. Μορφογένεση, λειτουργία και πλαστικότητα του παιδικού εγκεφάλου. Η Ανάπτυξη του παιδιού. Παράγοντες που μπορεί να δράσουν βλαπτικά και να διαταράξουν την ανάπτυξη .Κινητική ανάπτυξη. Αδρή και λεπτή κινητικότητα. Κινητικές αναπηρίες στη σχολική ηλικία -Μαθητές με κινητικά προβλήματα. Εγκεφαλική Παράλυση. Συνοδές Δυσλειτουργίες-Επιληψία. Μηχανισμοί αυτο-επιδιόρθωσης και προσαρμογής του παιδικού εγκεφάλου. Διεπιστημονική προσέγγιση και παρέμβαση. Μαθητές με κινητικά προβλήματα. Σχολική ένταξη- προσαρμογές της διδασκαλίας και του σχολικού περιβάλλοντος. Συνεργασία με την οικογένεια- συμβουλευτικές υπηρεσίες. Έγκαιρη Παρέμβαση.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Στόχοι του μαθήματος είναι:

 • η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τις βασικές γνώσεις ανατομίας και τη λειτουργία του Κεντρικού Νευρικού και του Μυοσκελετικού συστήματος που εξασφαλίζουν την κίνηση στον άνθρωπο.
 • η διάκριση μεταξύ της αδρής και της λεπτής κινητικότητας- αναφορά στα στάδια κατάκτησής τους από το παιδί.
 • η κατανόηση της επίπτωσης της κινητικής δυσπραγίας στην γενική ανάπτυξη και ένταξη του παιδιού
 • η συνοπτική παρουσίαση των αιτίων κινητικής δυσπραγίας, με έμφαση στην Εγκεφαλική Παράλυση (μορφές, αίτια, συνοδά προβλήματα)
 • η εισαγωγή των εκπαιδευομένων στην διεπιστημονική αντιμετώπιση των παιδιών αυτών και τη συνεργασία εκπαιδευτικού- θεραπευτών και οικογένειας
 • η ευχέρεια στην πρόσβαση στα δεδομένα της σύγχρονης έρευνας και βιβλιογραφίας στους ανάλογους τομείς.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Βιβλία- κείμενα (Text/books)

Ιουλία Νησιώτου- Μαντέλου. Σημειώσεις για το μάθημα «Κινητικά Προβλήματα- Πολλαπλές αναπηρίες» e-class

Κώσταλος Χ. Νεογέννητο Υψηλού Κινδύνου. Εκδ. Λίτσας, 2005.

Πολυχρονοπούλου, Σ. (2010). Παιδιά και έφηβοι με ειδικές ανάγκες και δυνατότητες (τόμος Β΄). Αθήνα: αυτοέκδοση.

Παντελιάδης Χρ.& Συρίγου- Παπαβασιλείου Α. Εγκεφαλική Πάρεση- Σύγχρανη Προσέγγιση. Εκδ.Γιαχούδη-Γιαπούλη, Θεσσαλονίκη, 2010.

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

Διδασκαλία από έδρας και συμπληρωματική-ενισχυτική εκπαίδευση μέσω ασύγχρονης πλατφόρμας.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Γραπτές Εξετάσεις

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

ΝΗΣΙΩΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

 • Προπτυχιακοί φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής και των άλλων Παιδαγωγικών Τμημάτων.
 • Ενδιαφερόμενοι για τη θεματική περιοχή «Νευροαναπτυξιακές διαταραχές-μαθητές με κινητικά προβλήματα- Εγκεφαλική Παράλυση».

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

  • Βιβλίο [12703]: ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΣΗ, ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ Χ., ΣΥΡΙΓΟΥ-ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [41380]: Θεραπεία της εγκεφαλικής παράλυσης και της κινητικής καθυστέρησης, S. LEVITT Λεπτομέρειες