Η πολεοδομική οργάνωση και η διαμόρφωση του αστικού τοπίου στη Θεσσαλία κατά την πρώιμη οθωμανική περίοδο. Τα Τρίκαλα (Tirhala) και η Λάρισα (Yenişehir) (Γ. Στουρνάρας)

Γ. Στουρνάρας, «Η παρουσία των Δερβίσηδων στη Θεσσαλία κατά την Οθωμανική περίοδο και η συμβολή τους στο μετασχηματισμό του αστικού και αγροτικού χώρου» στο Δ. Δρακούλης, Γ. Τσότσος (επιμ.), Ιστορική Γεωγραφία της Ελλάδος και της Ανατολικής Μεσογείου, Θεσσαλονίκη 2012, 221-238.

Γ. Στουρνάρας, «Θεσσαλικές πόλεις κατά την πρώιμη Οθωμανική περίοδο. Τα Τρίκαλα (Tirhala) και η Λάρισα (Yenisehir) μέσα από τις αρχειακές πηγές» στο Δ. Δρακούλης, Γ. Τσότσος (επιμ.), Ιστορική, κοινωνική και πολεοδομική ανάλυση του χώρου. Αφιέρωμα στον καθηγητή Ευάγγελο Δημητριάδη, Θεσσαλονίκη 2014, 269-285.