Μουσείο της πόλης του Βόλου (Α. Δημόγλου)

εν Βόλω, τχ. 22 (2006). Αφιέρωμα: "Μουσεία πόλεων τον 21ο αιώνα. Σχεδιάζοντας το Μουσείο της πόλης του Βόλου " (Πρόσβαση στο ψηφιακό αντίγραφο μέσω www.diki.gr

Antos, A. B. Fromm και V. Golding (επιμ.), Museums and Innovations, Cambridge Scholars Publishing 2017.

MacDonald, “Croydon: What History?” στο G. Kavanagh και E. Frostick (επιμ), Making City Histories in Museums, London 1998, 59-79.

Tamborrino, «Searching for a state-of-the-art public space: city museums among archives and networks», Planning Perspectives 27 (2012), 463-473.

van de Laar, “The Contemporary City as Backbone: Museum Rotterdam Meets the Challenge”, Journal of Museum Education 38 (2013), 39-49.