Πόλεις σε μετάβαση (Γ. Λώλος, Γ. Βαραλής)

Evangelidis, V.  2014. “Agoras and Fora: Developments in the Central Public Space of the Cities of Greece during the Roman Period”, Annual of the British School at Athens 109, 335-356.

Μουτσόπουλος, Ν. Κ. 1997. "Η πρώιμη βυζαντινή και μεσοβυζαντινή πόλη", Αρχαιολογία και Τέχνες 64, 29-58.

Μπούρας, Χ. 1998. "Πολεοδομικά των μεσοβυζαντινών και υστεροβυζαντινών πόλεων", Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 20, 89-98.

Μπούρας, Χ. 2000. "Πολεοδομικά και αρχιτεκτονικά θέματα των Αθηνών κατά την ελληνιστική εποχή," στο Αθήναι: από την Κλασική Εποχή έως Σήμερα (5ος αι. π.Χ. - 2000 μ.Χ.), 147-165.