4. Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΙΑΣ-ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΙΑΣ

Ερωτηματολόγια προτίμησης,

Μετρήσεις εκτέλεσης