1η θεματική ενότητα: Η κατανόηση και η διαχείριση της αναπηρίας

1ο  μάθημα: Εισαγωγή στην Αναπηρία

Περιεχόμενο:

Διαδικαστικά: Διάγραμμα μαθήματος, συμμετοχή και υποχρεώσεις των φοιτητών. Εισαγωγή σε βασικούς ορισμούς για την Αναπηρία. Συζήτηση για το ρόλο και τις δυσκολίες του ανάπηρου ατόμου στη σύγχρονη κοινωνία.

Μαθησιακοί Στόχοι:

-Να παρουσιάσουν την προσωπική τους θεώρηση για την έννοια της αναπηρίας καταθέτοντας προσωπικές εμπειρίες και σκέψεις

-Να μελετήσουν σύγχρονους ορισμούς για την αναπηρία και να συμμετέχουν σε συζητήσεις για την κατανόησή τους

Βιβλιογραφικές αναφορές:

- Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (1998) Οι ανάπηροι και η εκπαίδευσή τους. Μια ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση της ένταξης. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

- Oliver, M. (2009). Αναπηρία και πολιτική. Αθήνα: Επίκεντρο (επιστ. Επιμέλεια: Καραγιάννη Γιώτα) (κεφ.1-2).

 

2ο μάθημα: Ιατρικό Vs κοινωνικό μοντέλο κατανόησης και διαχείρισης της αναπηρίας

Περιγραφή:

Η ιατρική και κοινωνική διάσταση της αναπηρίας. Τα βασικά χαρακτηριστικά του ιατρικού μοντέλου και η κριτική που έχει ασκηθεί. Τα βασικά χαρακτηριστικά του κοινωνικού μοντέλου και η κριτική που έχει ασκηθεί.

Μαθησιακοί στόχοι:

-Να μελετήσουν και να κατανοήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά του ιατρικού και του κοινωνικού μοντέλου

-Να παρακολουθήσουν video, να καταγράψουν τις σκέψεις τους και να συμμετέχουν σε συζητήσεις στην τάξη για το περιεχόμενo του video

-Να συνεισφέρουν σε συζητήσεις αναφορικά με το ρόλο του ανάπηρου στη σύγχρονή κοινωνία

-Να καταδείξουν ότι κατανοούν τις διαφορές ανάμεσα στο ιατρικό και κοινωνικό μοντέλο συμμετέχοντας ενεργά στις σχετικές δραστηριότητες στην τάξη

Βιβλιογραφικές αναφορές:

-Βλάχου-Μπαλαφούτη, Α. (2012). Εννοιολογικές προσεγγίσεις της αναπηρίας και οι επιπτώσεις τους στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία. Στο Α. Ζώνιου-Σιδέρη., Ε. Ντεροπούλου-Ντέρου., και Α. Βλάχου-Μπαλαφούτη, Αναπηρία και εκπαιδευτική πολιτική. Αθηνα: Πεδίο (σελ. 65-92).

-Thomas, C. (2004). How is disability understood? An examination of sociological approaches, Disability & Society, 19(6), 569-583