Θεωρίες για τη γνώση και τη μάθηση.

Τέσσερεις κυριότερες θεωρίες μάθησης: οι συμπεριφοριστικές (behaviouristic), οι γνωστικές (cognitive), οι ανθρωπιστικές (humanistic) και οι θεωρίες κοινωνικής μάθησης (social learning).

Διάλεξη 5

Θεωρίες Μάθησης