Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΘΥΣΤΕΡΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ. 

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Ανάπτυξη επιστημονικής συνείδησης και ετοιμότητας των μελλοντικών διδασκόντων του μαθήματος της Πληροφορικής
Εξοικείωση τους με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις ενός επαγγελματικού χώρου, που θα τους επιτρέψει να αποκτήσουν ρεαλιστικές απόψεις σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις και την αγορά εργασίας, όπως διαμορφώνονται στο ελληνικό και ευρωπαϊκό γίγνεσθαι
Συμμετοχή τους στις διαδικασίες μετάδοσης γνώσης επί των εν λόγω γνωστικών αντικειμένων
Συσχετισμός των θεωρητικών γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους με τις επί του πρακτέου συνθήκες
Εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων με ολοκληρωμένο τρόπο προσαρμοσμένο στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της τάξης τους
Ανάληψη πρωτοβουλιών και δημιουργική αντιμετώπιση-υπέρβαση προβλημάτων εντός της σχολικής αίθουσας
Ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των φοιτητών/τριών για την αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση των παιδαγωγικών και διδακτικών τους επιλογών μέσω αναστοχαστικών διεργασιών
 

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Βασίλης Ι. Κόμης, Εισαγωγή στη διδακτική της Πληροφορικής, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13678, 2005, Κλειδάριθμος, ISBN: 960-209-838-4.

Κόλλια Ευφροσύνη-Άλκηστη, Διδάσκοντας Φιλοσοφία σε μη Φιλοσόφους, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22767601, 2012, Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε., ISBN: 978-960-467-364-3.

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Διδακτική της Πληροφορικής, Εισαγωγή στις βασικές έννοιες, Διδακτική και Διδασκαλία, Τα είδη της διδασκαλίας, Τεχνικές διδασκαλίας ή Διδακτικές τεχνικές, Προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο, Θεωρίες μάθησης, Πληροφορική στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό, Πληροφορική στο Γυμνάσιο, η Πληροφορική στο Ενιαίο Λύκειο, Διεξαγωγή αποτελεσματικής διδασκαλίας και Διεξαγωγή διερευνητικής διδασκαλίας (κατευθυνόμενης διερεύνησης), Διδακτικός σχεδιασμός ή Σχεδιασμός της διδασκαλίας ή Αρχιτεκτονική της διδασκαλίας ή Προγραμματισμός της διδασκαλίας