Αξιολόγηση των εφαρμογών ΤΠΕ για την διδασκαλία και τη μάθηση.
  1. Συστήματα καθοδηγούμενης διδασκαλίας,
  2. Περιβάλλοντα μάθησης μέσω (καθοδηγούμενης ή όχι) ανακάλυψης και διερεύνησης,
  3. Περιβάλλοντα έκφρασης, οικοδόμησης, αναζήτησης και επικοινωνίας της πληροφορίας.
Διάλεξη 6

Εκπαιδευτικά λογισμικά και ιστορική αναδρομή όσον αφορά την εμφάνισή τους