Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και εφαρμογές με την αξιοποίηση των ΤΠΕ και διεπιστημονική και δια-θεματική προσέγγιση.

Η οικοδόμηση των γνώσεων από τα υποκείμενα που μαθαίνουν βασίζεται στην ίδια τη δραστηριότητα του μαθητευόμενου, στην προσφορά ευνοϊκών για τη μάθηση καταστάσεων, στη διαμεσολάβηση του ενήλικα και στο ρόλο του κοινωνικού περιβάλλοντος, στη χρήση γλωσσικών και συμβολικών μορφών για επικοινωνία και αναπαράσταση, διαθεματικά.

Διάλεξη 4

Θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ