Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Τεχνοκρατικό, Ολοκληρωμένο, Πραγματολογικό).

Τεχνοκρατικό μοντέλο: ΤΠΕ ► αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, Ολοκληρωμένο ή ολιστικό μοντέλο (διαθεματική προσέγγιση): ΤΠΕ ► εργαλεία γνώσης, έρευνας και μάθησης που διαπερνά όλα τα γνωστικά αντικείμενα, Πραγματολογικό μοντέλο: ΤΠΕ ► διδασκαλία ενός αμιγούς μαθήματος γενικών γνώσεων πληροφορικής και προοδευτική αξιοποίηση των ΤΠΕ ως μέσου στήριξης όλων των γνωστικών αντικειμένων.

 

Διάλεξη 2

Η προσφορά των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, τη διδασκαλία και τη μάθηση.