Ένταξη, ενσωμάτωση και αξιοποίηση ΤΠΕ στα εκπαιδευτικά συστήματα.

Ένταξη, ενσωμάτωση και αξιοποίηση ΤΠΕ στα εκπαιδευτικά συστήματα. Συνάρτηση πολλών παραμέτρων: α. πρόγραμμα σπουδών, β. επίπεδο εκπαίδευσης που αφορά η εισαγωγή και η ένταξη, γ. διδακτικοί + γνωστικοί στόχοι, δ. οικονομικές, πολιτικές + κοινωνικές συγκυρίες -την περίοδο της εισαγωγής, ε. επίπεδο τεχνολογικής ανάπτυξης, στ. φιλοσοφικές + ιδεολογικές θεωρήσεις των πρωτεργατών της ένταξης.

Διάλεξη 1

Οι ΤΠΕ (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών) στην εκπαίδευση

Διάλεξη 3

Χρονολογική εξέλιξη της εισαγωγής των τεχνολογιών και της πληροφορικής στην εκπαίδευση