Μάθηση και διδασκαλία σε περιβάλλοντα ΤΠΕ. Σχέση των θεωριών μάθησης με τις προσεγγίσεις της Διδακτικής των ΤΠΕ.

Στη διδακτική διαδικασία σημαίνοντα ρόλο παίζει η προσωπικότητα του διδάσκοντα, τα επιστημονικά-γνωστικά αντικείμενα τα οποία καλείται να διδάξει, το θεωρητικό-επιστημονικό πλαίσιο, το οποίο αποφασίζει να ακολουθήσει και οι θεωρίες μάθησης που ο ίδιος υιοθετεί εντός της αίθουσας.

Διάλεξη 4

Θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ