Η προσφορά των ΤΠΕ στη διδακτική και εκπαιδευτική διαδικασία.

Καλλιέργεια του πληροφορικού γραμματισμού, κατανόηση βασικών εννοιών γνωστικών αντικειμένων όπως είναι η Γλώσσα, τα Μαθηματικά και οι Φυσικές Επιστήμες και ανάπτυξη ανώτερων γνωστικών δεξιοτήτων μέσα από τη δημιουργία συνθηκών οικοδόμησης της νέας γνώσης από τους ίδιους τους μαθητές.

Διάλεξη 2

Η προσφορά των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, τη διδασκαλία και τη μάθηση.