Περιεχόμενο μαθήματος (Syllabus)Πολλές φυσιολογικές διεργασίες στους οργανισμούς όπως πέψη τροφής, διήθηση ούρου, μεταφορά οξυγόνου, απορρόφηση ουσιών, παραγωγή χημικής ενέργειας, καύση ουσιών, βασίζονται στις αρχές της Χημείας. Το κύριο πεδίο αυτής της σειράς μαθημάτων είναι η εισαγωγή στις αρχές της Χημείας που σχετίζονται με  βασικές λειτουργίες των ζωντανών οργανισμών. Επίσης εισάγει τους σπουδαστές στις ιδιότητες των οργανικών ενώσεων που απαρτίζουν τους οργανισμούς όπως τις πρωτεΐνες, πεπτίδια, υδατάνθρακες, τα λίπη κ.λ.π. Οι βασικές γνώσεις από την διδασκαλία του αντικειμένου είναι απαραίτητες για την κατανόηση, μαθημάτων όπως Βιοχημεία, Φυσιολογία, Φαρμακολογία, Διατροφή, Τεχνολογία τροφίμων κ.λπ.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησηςΟ βαθμός των Εργαστήριων προσμετράτε κατά 30% στον τελικό βαθμό του μαθήματος. Ο βαθμός από την  γραπτή εξέταση προσμετράτε κατά 70% στον τελικό βαθμό του μαθήματος. Είναι απαραίτητο ο βαθμός από τις γραπτές εξετάσεις να είναι μεγαλύτερος του 5.

Προαιρετικά ο φοιτητής μπορεί να λάβει μέχρι μια επιπλέον μονάδα στον τελικό βαθμό του μαθήματος μετά από επιτυχή υλοποίηση εργασίας, σε θέμα που θα αναλάβει κατά την διάρκεια του εξαμήνου.