Περιεχόμενο ΜαθήματοςΗ κοινωνική ψυχολογία είναι ένας από τους κύριους κλάδους της ψυχολογίας. Ο κλάδος αυτός ασχολείται με το ρόλο που παίζουν «οι άλλοι», με τη φυσική ή οιονεί παρουσία τους, στις σκέψεις, τα αισθήματα και τη συμπεριφορά του ατόμου.

Στο μάθημα γίνεται μια γενική επισκόπηση θεμάτων που εξετάζει η κοινωνική ψυχολογία. Η επισκόπηση αυτή συνεχίζεται και συμπληρώνεται στο μάθημα «Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ: Η ομάδα». Επιπλέον, το μάθημα αποσκοπεί στη γνωριμία με τη συγκεκριμένη προοπτική που υιοθετεί ο κλάδος κατά την εξέταση των θεμάτων με τα οποία ασχολείται.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Κατανόηση θεωριών κοινωνικής ψυχολογίας (στα πεδία κοινωνικής νόησης, κοινωνικής απόδοσης, στάσεων και κοινωνικής επιρροής)

Κατανόηση ερευνητικών μεθόδων κοινωνικής ψυχολογίας

Σύνδεση της έρευνας με τη θεωρία

 

Βιβλιογραφία του μαθήματος:

 

 • Baron, R. A., Branscombe, N. R., & Byrne, D. (2012). Κοινωνική ψυχολογία. Αθήνα: Κριτική
  (Κεφάλαια: 2, 3, 5, 8 – προτείνεται επίσης: Κεφ. 1)
 • Hogg, M. A., & Vaughan, G. M. (2010). Κοινωνική ψυχολογία. Αθήνα: Gutenberg.
  (Κεφάλαια: 2, 3, 5, 6, 7 – προτείνεται επίσης: Κεφ. 1)

Περαιτέρω προτεινόμενη βιβλιογραφία:

 • Χαντζή, Α. (1999). Κοινωνική ψυχολογία. Στο Σ. Βοσνιάδου (επιμ.), Εισαγωγή στην ψυχολογία (τ. Β'). Αθήνα: Gutenberg.
 • Hewstone, M., Stroebe, W., & Jonas, K. (Eds.) (2007). Introductionto social psychology: A European perspective (4th ed.). Oxford: Blackwell.
 • Hogg, M. A., & Vaughan, G. M. (2008). Social psychology (5th ed.). Harlow, England: Pearson Education Limited.
 • Lippa, R. A. (2003). Kοινωνική ψυχολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Έλλην.
  (Κεφάλαια: 1, 5, 6, 12 – προτείνεται επίσης: Κεφ. 2)

επίσης:

 • Abelson, R. P., Frey, K. P., & Gregg, A. P. (2004). Experiments with people: Revelations from social psychology. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Aronson, E. (2003). The social animal (9th ed.). New York: Worth Publishers.

Αξιολόγηση:

Η αξιολόγηση γίνεται με γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (σημείωση: η διάρκεια της εξέτασης ορίζεται από τον διδάσκοντα).

Εξετάζεται η κριτική κατανόηση των θεμάτων της βιβλιογραφίας του μαθήματος.

Κατά την εξέταση, η πρόσβαση σε βιβλιογραφικές πηγές ή άλλα βοηθήματα είναι ελεύθερη.

Επίσης: Στην εξέταση δεν είναι αποδεκτή η αναπαραγωγή κειμένου.