Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα έχει ως κεντρικό του άξονα την κατανόηση των διαδικασιών ανάδυσης του γραμματισμού. Προσδιορίζεται το θεωρητικό πλαίσιο προσέγγισης του γραμματισμού και οι βασικές έννοιες και αρχές της διδακτικής της γλώσσας στην προσχολική εκπαίδευση. Παρουσιάζονται οι αντιλήψεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας για τη γραφή και την ανάγνωση και οι διάφορες θεωρίες για την προσέγγιση του γραμματισμού στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση. Τέλος σχεδιάζονται, αναλύονται και αξιολογούνται  διδακτικές δραστηριότητες για την εξοικείωση των νηπίων με το γραμματισμό.

Το μάθημα συνδέεται με την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/-τριών.  Στο πλαίσιο του μαθήματος συζητώνται και σχεδιάζονται δραστηριότητες για την ανάδυση του γραμματισμού στην προσχολική εκπαίδευση.

Η αξιολόγηση του μαθήματος περιλαμβάνει γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου καθώς και πραγματοποίηση μικρών ασκήσεων στη διάρκεια του εξαμήνου. Επίσης, υποχρεωτική είναι η παρακολούθηση ενός μαθήματος που αφορά το σχεδιασμό δρατηριοτήτων.