Συναντήσεις 8η και 9η

Παρακολούθηση διαλέξεων σχετικά με την υγεία, την ασθένεια και την ίαση στο Βυζάντιο και σχετικά με θέματα βιοκοινωνικότητας στη σύγχρονη εποχή.

Στο μέσο της ενότητας αυτής θα παρεμβληθεί η συγγραφή της 2ης βιβλιοπαρουσίασης.