Ο Κωνσταντίνος και ο Χριστιανισμός

Α. Cameron, "Constantine and Christianity", στο: Hartley E., Hawkes J., Henig M., Mee Fr., επιμ., Constantine the Great. York's Roman Emperor, κατ. έκθεσης, Yorkshire Museum, York, 31 Μαρτίου - 29 Οκτωβρίου, Farnham, Surrey, 2006,