ΕΝΟΤΗΤΑ 3- ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Αναλύεται η διεπιστημονική παρέμβαση η οποία έχει σα στόχο την πρόληψη μεγάλων δυσλειτουργιών, τη βελτίωση της κινητικότητας και της αυτονομίας, την ισότιμη εκπαίδευση, τη διευκόλυνση  της φοίτησης στο σχολείο, και τελικά, την σχολική και κοινωνική ένταξη. Παρουσιάζεται ο ρόλος των θεραπευτών (φυσικοθεραπευτή, εργοθεραπευτή κλπ) και δίνεται έμφαση στο ρόλο του ειδικού παιδαγωγού και στις προσαρμογές των χώρων και της διδασκαλίας, με γνώμωνα την ασφαλή και επιτυχή συμμετοχή του μαθητή με κινητικά προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία.