2η Θεματική ενότητα: Θεωρητικές προσεγγίσεις της ένταξης και της ενταξιακής εκπαίδευσης

3ο και 4ο μάθημα: Εισαγωγή στην Ένταξη και την Ενταξιακή Εκπαίδευση

Περιγραφή:

Βασικοί ορισμοί, φιλοσοφία, βασικές αρχές και στόχοι της ένταξης και της ενταξιακής εκπαίδευσης.. Ενσωμάτωση Vs Ένταξη. Συζήτηση για τους διαφορετικούς τρόπους κατανόησης της ένταξης.

Μαθησιακοί στόχοι:

-Να παρουσιάσουν την προσωπική τους θεώρηση για την έννοια της ένταξης καταθέτοντας προσωπικές εμπειρίες και σκέψεις

-Να μελετήσουν σύγχρονους ορισμούς για την ένταξη και την ενταξιακή εκπαίδευση και να συμμετέχουν σε συζητήσεις για την κατανόησή τους

-Να μελετήσουν και να κατανοήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά της ενταξιακής εκπαίδευσης

-Να αναγνωρίσουν τους διαφορετικούς τρόπους κατανόησης της ένταξης και τις διαφορές της από την ενσωμάτωση.

 -Να καταδείξουν ότι κατανοούν τις διαφορές ανάμεσα στην ένταξη και την ενσωμάτωση συμμετέχοντας ενεργά στις σχετικές δραστηριότητες στην τάξη

-Να αναγνωρίσουν την αναγκαιότητα της ένταξης για τα παιδιά με αναπηρία και τις οικογένειές τους.

Βιβλιογραφικές αναφορές:

- Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (επιμ.) (2004) Σύγχρονες ενταξιακές προσεγγίσεις (τόμος α’).  Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

- Vislie, L. (2003). From integration to inclusion: focusing global trends and changes in the western European societies. European Journal of Special Needs Education, 18(1), 17-35.

- Ferguson, D. L. (2008). International trends in inclusive education: The continuing challenge to teach each one and everyone. European Journal of Special Needs Education, 23(2), 109-120.

 

5ο Μάθημα: Εκπαιδευτική πολιτική και ένταξη

Περιγραφή:

Ελληνική και ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική για την εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Μαθησιακοί στόχοι:

-Να μελετήσουν το νομικό πλαίσιο για την ενταξιακή εκπαίδευση και να συνεισφέρουν σε συζητήσεις για την κατανόησή του

- Να καταδείξουν ότι κατανοούν τα βασικά στάδια στην ανάπτυξη της ενταξιακής πολιτικής σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο

-Να καταδείξουν ότι κατανοούν την ένταξη ως θέμα εκπαιδευτικής πολιτικής

- Να συγκρίνουν 2 νόμους και να παρουσιάσουν τις διαφορές τους ως προς την εξέλιξη της ένταξης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

Βιβλιογραφικές αναφορές:

- Ντεροπούλου-Ντέρου, Ε. (2012). Αποτίμηση της πορείας των νομοθετικών αλλαγών τριάντα χρόνια μετά την ψήφιση του πρώτου νόμου για την ειδική αγωγή στην Ελλάδα. Στο Α. Ζώνιου-Σιδέρη, Ε.  Ντεροπούλου-Ντέρου, και Α. Βλάχου-Μπαλαφούτη. Αναπηρία και εκπαιδευτική πολιτική. Αθήνα: Πεδίο (σελ. 123- 151)