Τι είναι η μνήμη και πως λειτουργεί

Παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά και μια τυπολογία της προφορικής μνήμης, καθώς και οι παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωσή της (ηλικία, φύλο, το παρόν της αφήγησης, τα κοινωνικά πλαίσια της μνήμης).

Λέξεις κλειδιά: προφορική μνήμη, αναδρομικότητα, επιλεκτικότητα