Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Εισαγωγή. Τι είναι η προφορική ιστορία.
 2. Γραπτές και προφορικές πηγές.
 3. Τα τεκμήρια της προφορικής ιστορίας.
 4. Μνήμη και υποκειμενικότητα.
 5. Η συνέντευξη. Τεχνικός εξοπλισμός.
 6. Η συνέντευξη ως κοινωνική σχέση.
 7. Δεοντολογία. Μετά τη συνέντευξη.
 8. Τι είναι η μνήμη και πως λειτουργεί;
 9. Η συγκρότηση της μνήμης – Maurice Halbwachs.
 10. H ερμηνεία συνεντεύξεων
 11. Εφαρμοσμένη προφορική ιστορία

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Εξοικείωση με τη μεθοδολογία, την τεχνική και το θεωρητικό προβληματισμό της προφορικής ιστορίας και των σπουδών μνήμης. Εξάσκηση στη διεξαγωγή συνεντεύξεων. Κριτική αξιολόγηση πηγών. Κατανόηση των διϋποκειμενικών σχέσεων ερευνητών και πληροφορητών στην ποιοτική έρευνα πεδίου. Εισαγωγή στα ζητήματα δεοντολογίας στην ποιοτική κοινωνική έρευνα. Εξοικείωση με τη σημασία των μεταδεδομένων στην ποιοτική κοινωνική έρευνα και με την αρχειοθέτηση ποιοτικών δεδομένων.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Thompson, Paul 2002. Φωνές από το Παρελθόν. Προφορική Ιστορία. Αθήνα: Πλέθρον.

 

Τσιώλης, Γιώργος & Σιούτη, Ειρήνη. 2013: Βιογραφικές (ανα)κατασκευές στην ύστερη νεωτερικότητα, Νήσος, Αθήνα.

Πασερίνι, Λούίζα. 1998. Σπαράγματα του 20ου αιώνα. Αθήνα: Νεφέλη

Yow, Valerie. 1994 Recording Oral History, London

 

Halbwachs, Maurice. [1925] 2013. Τα κοινωνικά πλαίσια της μνήμης. Αθήνα: Νεφέλη.

V.Yow, Recording Oral History. London: Sage Publications.

Perks, Rob &-Alistair Thomson (eds). 1998. The Oral History Reader, London: Routledge.

Abrams, Lynn. 2010 Oral History Theory. London: Routledge.