Δεοντολογία. Μετά τη συνέντευξη.

Στο πρώτο μέρος του μαθήματος παρουσιάζονται τα ζητήματα δεοντολογίας που τίθενται στη διεξαγωγή έρευνας προφορικής ιστορία και στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται τα μεταδεδομένα που (πρέπει να) παράγονται μετά τη διεξαγωγή μιας συνέντευξης προφορικής ιστορία, καθώς και ο τρόπος αρχειοθέτησής τους.

Λέξεις κλειδιά: προφορική ιστορία, δεοντολογία, μεταδεδομένα, αρχειοθέτηση