Η συνέντευξη ως κοινωνική σχέση

Αναλύονται οι σχέσεις αφηγητή/ερευνητή στη διάρκεια συνέντευξης προφορικής ιστορίας.

Λέξεις κλειδιά: συνέντευξη, διϋποκειμενικότητα, αναστοχαστικότητα, ημερολόγιο συνέντευξης, ερευνητική μεθοδολογία, ποιοτική έρευνα