Η συνέντευξη. Τεχνικός εξοπλισμός.

Αναλύονται οι τεχνικές συνέντευξης προφορικής ιστορίας. Ακολουθεί βιωματικό εργαστήριο, στο οποίο οι φοιτητές εξασκούνται στη διεξαγωγή συνεντεύξεων ανά τριάδες. Παρουσιάζεται ο τεχνικός εξοπλισμός για τη διεξαγωγή συνεντεύξεων προφορικής ιστορίας.

Λέξεις κλειδιά: συνέντευξη, τεχνικός εξοπλισμός, προφορική ιστορία, ποιοτική έρευνα, ερευνητική μεθοδολογία