Μνήμη και υποκειμενικότητα

Αναλύονται οι έννοιες της υποκειμενικότητας και της διϋποκειμενικότητας στο πλαίσιο της προφορικής ιστορίας, η σχέση προφορικής ιστορίας και ψυχανάλυσης. Με βάση το έργο των Σάντρο Πορτέλι και Λουϊζας Πασερίνι αναδεικνύεται η στροφή στην υποκειμενικότητα ως αξιόλογη πηγή γνώσης στην ερμηνεία προφορικών μαρτυριών. Οδηγίες για την κατάρτιση οδηγού συνέντευξης.

Λέξεις κλειδιά: προφορική ιστορία, υποκειμενικότητα, κοινωνική μνήμη, ψυχανάλυση, οδηγός συνέντευξης