Εισαγωγή. Τι είναι η προφορική ιστορία.

Παρουσιάζεται η εξέλιξη της προφορικής ιστορίας και η διαμόρφωσή της ως διεπιστημονικού γνωστικού αντικειμένου μελέτης της κοινωνικής ιστορίας από τη δεκαετία του 1950 μέχρι σήμερα.

Λέξεις κλειδιά: προφορική ιστορία