ΕΝΟΤΗΤΑ 02. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
  • Επιστημονική προσέγγιση της εκπαιδευτικής αξιολόγησης,
  • Διαγνωστική εκτίμηση και εκπαιδευτική πράξη,
  • Μέθοδοι συλλογής πληροφοριών για εκπαιδευτική αξιολογηση,

Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτική αξιολόγηση, διαγνωστική εκτίμηση